กลุ่มตัวอย่างของเห็ดปรสิต

กลุ่มตัวอย่างมัธยมศึกษา

v3 การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

บทที่ 8 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยประชาสัมพันธ์

การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)

เฉลยข้อสอบการสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของกลุ่มตัวอย่าง

Related Posts