ชนิดของปรสิตของเชื้อรา

Parasite : Enterobius vermicularis (พยาธิเข็มหมุด)

Parasite : Hookworm (พยาธิปากขอ)

ปรสิตวิทยา

Parasite : Taenia (พยาธิตัวตืด)

Parasite : Gnathostoma spinigerum (พยาธิตัวจิ๊ด)

Related Posts