ถนนที่ติดเชื้อ Ahead บุคคลของปรสิต

Parasite : Ascaris lumbricoides (พยาธิไส้เดือน)

Parasite : Hookworm (พยาธิปากขอ)

Parasite : Taenia (พยาธิตัวตืด)

ปรสิตวิทยา

Parasite : Gnathostoma spinigerum (พยาธิตัวจิ๊ด)

Related Posts