การทดสอบสำหรับ Giardia อีร์คุตสราคา

Spssตอน 6 Chi-square

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรม SPSS

Spssตอน 6.1 Chi-square

ทดสอบมอเตอร์สตาทร์

การทดสอบไคสแควร์ ด้วยโปรแกรม SPSS

Related Posts