Giardia การตรวจชิ้นเนื้อลำไส้เล็กส่วนต้น

การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น

แนะนำการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น

การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (upper GI endoscopy)

การทำ FNA ก้อนที่เต้านม

กล้องแคปซูล แสดงภาพภาวะการเลือดออกในลำไส้เล็ก

Related Posts